Grunnvann: planlegging - økonomi. GiN-veileder nr. 4

SKRIFTER
|
100
|
Forfattere
Ellingsen, Knut (red.)
Finsrud, Roar
|
Utgivelsesår
1990
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1990
Summary
Veileder nr. 4 tar for seg bl.a. økonomisk sammenlikning av mulige løsning av vannforsyningen. Nåverdimetoden behandles særskilt som en viktig metode for å kunne sammenlikne investerings- og driftskostnader for ulike alternativer på en realistisk måte. Enkle hjelpemidler for analysen trekkes fram.
Tilgjengelig
NGU-biblioteket