Grunnvann i Våle kommune

Våle kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. I Vestfold har GiN-arbeidet foregått etter litt spesielle retningslinjer. Kommunene har i svært liten grad prioritert områder. Basert på gjennomgang av kvartærgeologiske kart er imidlertid potensielle grunnvannsforekomster i løsmasser befart i hele fylket. For kommuner som har slike forekomster, er de beskrevet i rapporten. Videre gis en generell vurdering av grunnvannsmulighetene fra fjell i kom- munen. A-kommunene får egne rapporter, mens B-kommunene rapporteres samlet. Våle kommune har angitt et område, Strange, som er prioritert m.h.t. kart- legging av vannforsyningsmuligheter. Det synes å være muligheter for å dekke det oppgitte vannbehov ved uttak av grunnvann fra fjellbrønner. I kommunen er det ikke registrert løsmaseforekomster som synes å være egnet for større grunnvannsuttak.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
92.044
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Vestfold