Grunnvann i Nord-Trøndelag og Fosen, sluttrapport for oppfølgende grunnvannsundersøkelser i perioden 1990-1994

I prosjektet Grunnvann i Norge (GiN) og oppfølgende grunnvannsundersøkelser foretatt i perioden 1990-1994 er det gjort detaljert kartlegging av grunnvanns- ressursene ved ca. 40 forsyningssteder i 20 kommuner. Det er gjort over 5 km med sonderboring, satt ca. 150 prøvebrønner, gjort 18 langtids prøvepumpinger, boret 23 fjellbrønner og foretatt 565 vannanalyser. Det er gjort sikker påvis- ning av både tilstrekkelig kapasitet og god kvalitet av grunnvannsforekomster som kan fosyne 27 av stedene, noe som samlet innebærer vannfosyning til ca. 15 000 personer. Det er allerede utbygd eller vedtatt utbygd 14 grunnvanns- anlegg, mens ytterligere 7 anlegg er under vurdering for utbygging. I tillegg er det kartlagt flere større forekomster som det ikke er aktueslt å bygge ut i dag, men som har regional interesse og som det er viktig å sikre for eventu- ell framtidig bruk.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
95.038
Page number:
49
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport