Grunnvann i fast fjell - Hvalerprosjektet. Undersøkelse ved Teststed Reffsgård

NGU-RAPPORT
93.118
|
Forfattere
Banks, D.
Lauritsen, T.
Rohr-Torp, E.
Rønning, J.S.
Skarphagen, H.
|
Utgivelsesår
1993
Publikasjonstype
docid
33061
Utgivelsesår
1993
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/1993/93_118.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Sammendrag også på engelsk. Tre stk. 3" borehull ble boret til ca. 42 m i forholdsvis massivt fjell ved Reffsgård for å måle in-situ spenning med hydraulisk trykking. En NNØ hoved- spenningsledning ble konkludert. Hullene ga henholdsvis <0.1,19 og 0,7 l/t vann under korttidsprøvepumping, før trykking. For å undersøke effekten av borehullsorientering i spennings- feltet på vannytelse ble det boret 3 stk. 5 1/2" borehull til 70 m; ett (hull A) i en forventet diabasegang, og to (B & C) i mindre sprekkesoner. Borehullene ga lite vann under korttidstesting; henholdsvis c.5, 0,22 og 0,27 l/t. De lave ytelsene synes å skyldes ekstremt høy in-situ spenning i fjellet ved den lokaliteten.
Kommune
HVALER
Fylke
VIKEN
Tilgjengelig
NGU-biblioteket