Grunnvann i aralplanleggingen. GiN-veileder nr. 2

SKRIFTER
|
98
|
Forfattere
Ellingsen, Knut (red.)
Fredriksen, Ole Falk (red.)
Skarpaas, Mette (red.)
|
Utgivelsesår
1990
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1990
Summary
Veileder nr.2 viser med utgangspunkt i Plan- og bygningsloven og Vassdragsloven hvordan man kan få en midlertidig båndlegging. Veilederen henvender seg primært til planleggere på kommuneplannivå med ansvar for areal- og ressursplanlegging, men også til andre som faglig eller administrativt arbeider med vannforsyning.
Tilgjengelig
NGU-biblioteket