Grunnundersøkelser ved Raudsand, Nesset og Gjemnes kommuner i Møre og Romsdal. Tyngdemålinger i 2019

NGU har på oppdrag fra Bergmesteren Raudsand AS utført grunnundersøkelser ved mulig deponi for uorganisk farlig avfall i fjellhaller ved Raudsand. Det er tidligere utført geofysiske målinger fra helikopter, borehulls-logging og tolking av disse data. Tidligere i 2019 er det utført magnetisk modellering av en mulig ny jernmalm, en lineamentstudie ved Raudsand og en utfyllende analyse av grunnvannskvaliteten. Den magnetiske modelleringen viste stor usikkerhet på grunn av påvist remanent magnetisering i prøver fra Z-gangen. Det ble derfor besluttet å utføre tyngdemålinger for å bestemme den mulige nye jernmalmens størrelse og beliggenhet.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2019.020
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Grunnundersøkelser deponi Raudsand
Prosjektnr:
373900