Grunnundersøkelser ved Borregaard Ind.Ltd's klorkalifabrikk og Opsund deponi. Kjemiske analyser og reproduserbarhet

Kvikksølv er bestemt i 540 faststoffprøver med atomabsorpsjon-spektrometri. Kalddampteknikk. 181 vannprøver er analysert med samme teknikk og gullfelle. Videre er det utført analyser på kationer i faststoffprøver og vannprøver. Anioner, pH., ledningsevne og alkalitet er bestemt i vannprøver. Diagrammer for reproduserbarhet ved Hg-bestemmelsene foreligger.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
89.061
Page number:
133
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Østfold