Gravimetrisk undersøkelse av løsmasser i Porsgrunn.

På oppdrag av Telemark vegkontor er det gjort gravimetri på løsmasser i Porsgrunn i forbindelse med prosjektering av ny veiforbindelse over Skienselva. Det er målt 76 punkter hvorav 57 av disse ligger langs et profil som ble ønsket undersøkt. Med utgangspunkt i dette er det utarbeidet to modeller, langs hovedprofilet og et på tvers av dette. Formålet er å gi et bilde av berggrunnstopografien under løsmassene og et anslag på dypet av disse. Modelleringsforsøkene baserer seg på 2 1/2-dimen- sjonal modellering ved hjelp av programmet Gamma. Valgt tetthetskontrast er 0.77 g/cm3. Tetthet på løsmassene er oppgitt å være 1.9 g/cm3. Hovedresultatet er at på tvers av hovedprofilet går en fjellrygg overdekt av ca. 15 m løsmasse som på hver side har et løsmassedyp på henholdsvis ca. 80 m i syd og ca. 75 m i nord. Denne modellen viser overensstemmelse med boreresultater i området. Det er særlig bestemmelse av regionalnivået som er avgjørende for kvaliteten på modellene.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
87.169
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Telemark