Gol: Utvidelse av skredgeologisk kartleggingsarbeid

Denne rapporten beskriver arbeidet og resultatet av stratigrafiske undersøkelser og dateringer av skredavsetninger i det bebygde området Breidokk i Gol. Rapporten er et supplement til den kvartærgeologiske kartleggingen som NGU gjennomførte i Gol i 2015/16, og er tenkt som et hjelpemiddel for faresonekartleggingen av området som NVE skal gjennomføre i 2017. Undersøkelsene inkluderer georadarmålinger, graving av 6 groper med gravemaskin, beskrivelse og tolkning av sedimentene i de utgravde gropene og datering med 14C metoden for å tidfeste individuelle skredhendelser. Det er identifisert til sammen 16 jordskredlag i gropene som representerer minimum 9 individuelle skredhendelser. Plasseringen av lokalitetene ble i stor grad styrt av tilgjengelighet og var ikke optimal i forhold til skredløpene i området. Det er derfor svært sannsynlig at skredaktiviteten har vært større enn det som er registrert her. Det har vært skredaktivitet i det undersøkte området gjennom hele holocen, også innenfor de siste 1000 år. Dette har betydning for faresonekartleggingen av området. Georadar har vist seg nyttig i arbeidet med å finne gode lokaliteter for graving av groper, men har begrensninger når det gjelder identifisering av ulike avsetningstyper i dette området. Resultatene det vises til her og metodene som er brukt kan også vurderes i andre områder der det skal utføres kartlegging og vurdering av skredfare. Dette er den eneste måten man kan estimere skredaktiviteten i et område på, foruten ved hjelp av eventuelle historiske data.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2017.011
Page number:
40
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Gol: Utvidelse av skredgeologisk kartleggingsarbeid
Prosjektnr:
368200
Fylke:
Buskerud