Georadarundersøkelser i forbindelse med undersøkelser av fjellskred i Romsdalen, Møre og Romsdal.

Georadarmålinger har vært utført 4 steder i Romsdalen. Hensiktem med målingene var å kartlegge skred- og rasmasser i forbindelse med store fjellskred. Skred- og rasmasser er indikert ved alle lokaliteter. Slike masser gir et kaotisk refleksjonsmønster og viser ingen lagdeling. Ved Grytten indikeres et betydelig innslag av blokker i massene. Ved Remmem ser en skredets utbredelse (front) og overgangen til upåvirkede elveavsetninger. Ved samme lokalitet ser en tektoniserte primæravsetninger med bl.a. foldninger av løsmassene. Stedvis kan det være vanskelig å skille mellom rasmasser og deformerte elveavsetninger, men ofte er det mere strukturer i elveavsetningene. Forholdsvis liten penetrasjon av EM-bølgene kan tyde på underliggende marine sedimenter. En viktig observasjon er at en tydelig ser forskjell på primære elveavsetninger og avsetninger som er deformert av ras og skred eller rene ras-/skredmasser. Målingene, sammen med kartlegging i området, viser at det har gått store fjellskred fra fjellområdet på Børa. En bør undersøke om de store sprekkene i dette fjellområdet er i bevegelse.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
99.025
Page number:
19
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport