Georadarmålinger ved Stjørdal, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag, 1995

Det er utført georadarmålinger langs 8 profiler øst for Stjørdal sentrum i Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag. Hensikten med undersøkelsen var å finne strukturer i løsmassene som kunne fortelle noe om tidligere tiders delta- utbygging. Georadaropptakene viser elveavsetningenes tykkelse og lagdeling over godt ledende marin leire. Lagdelingen viser for det meste skiftninger mellom bølgende og skrå reflektorer. Dypet ned til marine sedimenter avtar merkbart mot dalsiden i nord. I det nordvestre hjørne av undersøkelsesområdet fram- trer strukturer som indikerer en vest/nordvestlig deltautbygging. I dette området har en også detektert reflektorer som muligens kan forklares av en overdekt israndavsetning på tvers av dalen. På vestsida av Kongshaugan har en indikasjoner på en svakt sørlig deltautbygging. Kongshaugans skrå struk- turer kiler ut i marine sedimenter.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
95.056
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport