Georadarmålinger ved Mælen grustak i Kåfjorddalen, Kåfjord kommune, Troms.

Georadarmålingene er utført på toppen av sand- og grusavsetningene som ligger langs nordøstsiden av dalen og som strekker seg 800 m mot nordnordvest fra nåværende grustak. Målingene omfatter 6 georadarprofiler med samlet lengde 1300 m. I Grusdatabasen ved NGU har forekomsten referansenr. 1940-1 med navnet Holmen Øst. Vinderosjon og derpå følgende plager av sandflukt fra dette massetaket har gjort det ønskelig å flytte massetaket til en ny lokalitet som kan hindre ulempene. I det mest aktuelle området er sand/grusavsetningene med best kvalitet dekket av et lag med mer finkornig materiale. Formålet med målingene var å kartlegge utbredelse og mektighet av både dette overflatelaget og likeså av de massene som kan regnes for å være best egnet for uttak. Vurderingen av disse resultatene vil kunne gi grunnlag for en anbefaling om lokalisering av nytt uttak. (Forkortet)

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
99.122
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Troms