Georadarmålinger på elveviftene ved Lora og Grøna i Lesja

Lesja kommune ønsker å vurdere mulighetene for grunnvannsuttak fra elveviftene ved Lora og Grøna, og NGU er derfor blitt forespurt om å utføre noen rekognoserende georadarmålinger i de to områdene for å få indikasjoner på variasjoner i sammensetning og mektighet av løsmasseavsetningene. Ut fra dette ønskes anbefalinger om hvor oppfølgende grunnvannsundersøkelser bør konsentreres. Målingene omfatter 6 georadarprofiler med samlet lengde vel 5,4 km, og er ved Lora i hovedsak lokalisert langs sørsiden av elva og ved Grøna i vifteområdet øst for elva. I begge områdene kan det se ut som elveviftene ligger over eldre dalfyllingsavsetninger. Tykkelsen av elveviftene er tolket å være 15-17 m i øvre del av viftene avtagende til under 10 m nedover mot den flatere dalbunnen. Grunnvannsspeilet er lokalisert til å ligge 2-5 under terrengoverflaten. De underliggende avsetningene kan også være egnet for grunnvannsuttak dersom de består av grovt nok og godt nok sortert materiale. Ved Lora regnes materialet under elveviften å være grovest i vest under øvre del av viften, mens avsetningene regnes å være for finstoffrike under østlige halvdel av det undersøkte området. Ved Grøna ser det ut til å være forholdsvis grove avsetninger under elveviften også under den nedre (nordlige) del av viften. Total løsmassetykkelse er bare tolket noen steder og fjelloverflatens forløp i disse områdene er forholdsvis usikker. Ved Lora ser løsmassetykkelsen stort sett ut til å variere fra 20 til 40 m, mens den ved Grøna gjennomgående er i området 10-25 m. Ved Lora anbefales oppfølgende grunnvannsundersøkeler i et 450 m langt område øverst på elveviften langs sørsiden av elva. Området kan forsøksvis utvides 300-400 m mot øst. Ved Grøna anbefales som første prioritet et vel 250 m langt område på øvre del av elveviften langs østsiden av elva. Som lavere prioritet anbefales et område sentralt på den nordlige del av elveviften hvor det kan være et basseng med egnet materiale ned til et dyp på 20-25 m under terrengnivå.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2007.069
Page number:
10 s. + ka
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Sen-kvartære israndstudier i Oppland og Møre
Prosjektnr:
316700
Fylke:
Oppland