Georadarmålinger for løsmassekartlegging i Vermedalen og Brøstdalen, Rauma kommune

I forbindelse med løsmassekartlegging innenfor kartblad 1319 I Romsdalen (M 1:50 000) har NGU utført georadarmålinger over Storhaugen i Vermedalen og på Horgjemsætermoen i Brøstdalen. Formålet med målingene var å kartlegge løsmassetyper, løsmassemektigheter og avsetningsstrukturer som grunnlag for vurdering av den kvartærgeologiske utvikling i området i og rundt Romsdalen ved slutten av siste istid. Målingene omfatter 9 georadarprofiler med samlet lengde nær 3,8 km.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2013.023
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Regional kvartærgeologisk kartlegging i Norge
Prosjektnr:
325600