Georadarmålinger for løsmassekartlegging i Kristiansand kommune 2010.

Georadarmålingene i Kristiansand kommune er lokalisert til både Kristiansand by, Torridalen og Topdalen. Målingene er utført i tilknytning til den kvartærgeologiske kartleggingen som nå utføres i området av NGU, men det er lagt betydelig vekt på kommunens ønsker om å få bedre oversikt over grunnforholdene, spesielt løsmasseavsetningene langs elvene Otra og Topdalselva. Målingene omfatter i alt 47 georadarprofiler med samlet lengde 16,9 km. I Kristiansand er det langs begge sider av Otra registrert sanddominerte løsmasser ned til 0-10 m under havnivå, men vest for elva kommer leiroverflaten nær opp i dagen nederst i nordlige del av skråningen ned fra sykehusområdet og kan ligge 8-10 m over havnivå under toppen av skråningen. I Torridalen er sandavsetningene forholdsvis tynne i sørlige del, og leirmateriale når opp til 2-8 m over havnivå ved Tunga og Skråstad og ligger trolig også over havnivå ved Hagen. Ved Øvre Stray når sanddominerte avsetninger ned til under havnivå, men grunnvannsnivået kan ligge forholdsvis høyt i vestlige deler av avsetningene (8-11 m o.h.). Ved Mosby er sandtykkelsen variabel og når ned til under havnivå og inntil 10 m under. Den når også ned mot havnivå ved Haus på østsiden av elva ved Mosby. I Topdalen er det elveavsetninger av tilsvarende karakter, men en del av løsmassene er sannsynligvis avsatt med smeltevann fra en nærliggende brefront ved slutten av siste istid. Dette gjelder spesielt området Dønnestadmoen som strekker seg sørøstover øst for Topdalselva, og hvor det kan være over 20 m tykke deltaavsetninger, men det er usikkert om det ligger leire under. Ved Ryen vest for elva kan leiroverflaten ligge 0-5 m over havnivå. I området rundt Tveit kirke er det stort sett indikert sanddominerte avsetninger ned til rundt havnivå, men i et mindre område nord for kirken kan leiroverflaten nå opp til rundt 5 m o.h. Nordligst på Karlsmoen øst for elva kan leire ligge opp mot 25 m o.h., men leiroverflaten synker mot sørvest til under havnivå etter ca. 700 m. Det bør gjøres oppfølgende vurdering av stabiliteten av løsmassene i alle områder der leiroverflaten ligger over havnivå, da det der kan være muligheter for skred i mulig kvikkleire. I tillegg bør stabilitet i bratte sandskråninger vurderes, da både elve/bekke-erosjon og grunnvannserosjon i skråningene kan medføre lokale utrasninger. Dette gjelder spesielt langs bekkeravinen ved vestenden av Dønnestadmoen, men også området langs elva ved Tveit kirke, ved Karlsmoen og muligens også ved Ryen.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2011.060
Page number:
27
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Regional kvartærgeologisk kartlegging i Norge
Prosjektnr:
325600
Fylke:
Vest-Agder