Georadarmålinger i forbindelse med grunnvannsundersøkelser ved Hundorp, Sør-Fron kommune, Oppland

I forbindelse med grunnvannsundersøkelser er det utført georadarmålinger ved fire lokaliteter i nærheten av Hundorp, Sør-Fron kommune, Oppland. Hensikten med målingene var å forsøke å finne de mest gunstige områder for oppfølgende undersøkelser i form av boringer. Ved Listadvollen ble det anbefalt en sonderboring for å undersøke avsetnings- type og eventuelt vanngiverevne. Denne viste sand/grus/stein i relativ løs lagring ned til fjell på ca. 10 m. I området Moen er det langs ett profil indikert grovkornige avsetninger. Videre undersøkelser ble anbefalt i et område langs profilet der dyp til fjell er størst. Ved Ekre er det indikert to områder som kan være interessante for videre undersøkelser. I ett av områdene sees grunnvannsspeil i georadaropptak, og dette kan indikere grovkornige avsetninger, i hvert fall i de øvre deler av avsetningen. På grunn av slamdeponering i området bør en trolig se bort fra mulig grunnvannsuttak her Ved Kviksøya indikerer georadaropptakene elveavsetninger. Videre undersøkelser i form av sonderboringer ble utført (to borhull). En av disse viste vesentlig grovt materiale mellom 8 og 12 m dyp, og prøvepumping ga relativt store vann- mengder fra denne sonen. En annen sonderboring er trolig boret for kort til å nå grove avsetninger i følge tolkning av et georadaropptak. En utvidelse mot dypet av dette borhullet bør vurderes, også fordi det ligger gunstigere plassert i forhold til eksisterende grunnvannsanlegg.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
96.100
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland