Georadar og refraksjonsseismiske målinger av sand- og grus-forekomst i Fonndalen, Meløy kommune, Nordland

Rapporten beskriver resultater fra geofysiske målinger i forbindelse med sand/gruskartlegging ved massetak i Fonndalen, Meløy kommune, Nordland. Hensikten med målingene var å kartlegge avsetningstyper, mektigheter av avsetningstyper, beliggenhet av grunnvannsspeil og dyp til fjell. Det var av spesiell interesse å kartlegge mektighet og volum av tørre sand/grus-avsetninger som er egnet for masseuttak. Georadar og refraksjons- seismikk ble benyttet som målemetoder. De refraksjonsseismiske målinger avdekker inntil 5 hastighetslag, der de to øverste trolig representerer tørre sand/grus-avsetninger. Grusnivået er bare stedvis påvist grunnet blindsoneproblematikk. Det fjerde hastighetslaget (i vannmettet sone) representerer trolig bunnmorene. Dyp til fjell er minst i vest ved starten av P1 (15-20 m dyp), og øker jevnt mot nordøst og kan være i størrelsesorden 130 m ved nordenden av profil 3. Georadarmålingene viser sted- vis penetrasjondyp ned til 50 m dyp. Dette er meget bra og indikerer at avsetningene må bestå av sand/grus-dominerte avsetninger ned mot stort dyp. Refleksjonsmønsteret varierer en del, men gir ingen klar og entydig indikasjon på hva dette betyr for materialsammensetningen. Et betydelig innslag av skrå- lagning indikerer vanntransporterte sand/grus-dominerte avsetninger. Opptreden av partier med mer komplekse refleksjonsmønstre kan indikere mer morenepreget materiale.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2000.102
Page number:
19
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland