Georadar og elektriske målinger i Bardu kommune, Troms

I forbindelse med kvartærgeologisk kartlegging på kartblad 1432 I Bardu er det utført georadarmålinger og kombinerte elektriske profileringer/sonderinger ved tre lokaliteter (Furumoen, Haugset og Finnkroken). Hovedformålet med undersøkelsen var å kartlegge grensen mellom finkornige elveavsetninger og underliggende breelvavsetninger. Ved georadarmålinger var det ikke mulig å se eller følge denne grensen ved noen lokaliteter, men grunnvannsspeil ble på- vist flere steder. De elektriske målingene har ved to lokaliteter (Furumoen og Finnkroken) indikert denne grensen. De elektriske målingene har også vist at elveavsetningene innen de undersøkte områdene er mer finkornet enn breelv- avsetningene, men at de allikevel ikke er vesentlig finstoffholdige. Måling- ene har vist god korrelasjon mellom høy resistivitet og større penetrasjons- dyp.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
92.186
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Troms