Geologiske undersøkelser av isfjellspor. Samarbeidsprosjekt NGU Statoil (kontrakt nr. T 8579)

I samarbeid med Statoil har NGU utført undersøkelser av pløyespor og synkegroper etter isfjell på Romerike, særlig med tanke på å overføre viten til tilsvarende forhold på sokkelen. Denne endelige rapporten summerer opp resultatene fra undersøkelsene i felt og på laboratoriet. Med Brøyt-X er det grav to grøfter ned til 2,5 m dyp og med 54 mm stempelprøvetaker og NGUs borerigg er det tatt kontinuerlige prøver ned til 7 m dyp på tre forskjellige steder. Gravingene og boringene viser lagdelte glasimarine leirer delvis overdekket av strandsand flomsedimenter og organisk materiale. Området har vært utsatt for isfjellpløying. De to gravingene som er utført viser ulike typer pløying, og det er kartlagt en mengde strukturer og deformasjoner. Det er registrert mange sprekker i leira. De fleste er oppstått som følge av isfjellpløying. Deformasjon som oppstår ved pløying i sedimentene er i dette tilfellet 3 ganger så stor som erosjonen og er her funnet å gå ned til vel 3 m dyp. Området har et stort potensiale for videre undersøkelser.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
86.020
Page number:
17
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Akershus