Geologisk atlas - Skagerrak. Atlas over kvartære avleiringer, bunnsedimenter, berggrunn og batymetri i norsk sektor av Skagerrak

Skagerrak-prosjektet har vært en integrert studie av geologi,hydrografi, miljøkjemi og mikrofossil-økologi. Gjennom samarbeid mellom flere norske og to nordiske institusjoner er det i perioden 1991 til 1995 innsamlet flatedekkende batymetri, grunnseismikk og bunnprøver. De deltagende institusjonene har vært: Norges geologiske undersøkelse, Havforskningsinstituttet, Statens Kartverk-Sjø- kartverket, Statens Forurensningstilsyn, Norsk Polarinstitutt, Oljedirektoratet Universitetene i Bergen, Gøteborg og Oslo og Laboratoriet i Risø. Denne rapporten gir en oversikt over tilgjengelig informasjon om kvartære avsetninger, bunnsedimenter, berggrunn og batymetri, sammenstilt i målestokk 1:1 million (A3-format). Kartmaterialet kan også leveres på digital form (ArcInfo, Sosi-format). Det er utarbeidet en referanseliste over alle publikasjoner og rapporter som er skrevet i løpet av prosjekt-perioden.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
96.138
Page number:
55
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport