Geologi og landskapsutvikling ved Melhus gård knyttet til arkeologiske utgravinger

NTNU Vitenskapsmuseet gjennomførte arkeologiske utgravninger ved Melhus gård høsten 2018 (Melhus kommune, Trøndelag). I den sammenheng var det behov for mer kunnskap om hvordan området kan ha sett ut i forhistorisk tid, for å kunne sette de arkeologiske funnene i et geologisk perspektiv. NGU gjennomførte befaring til utgravningsfeltet i oktober 2018. Dette rapporten beskriver resultatene fra feltbefaringen, og gir en kort vurdering av de geologiske forholdene og landskapsutviklingen i de nærliggende områdene. Metodene som er brukt er feltbefaring, studie av litteratur og rapporter fra tidligere geofysiske og geotekniske undersøkelser, analyse av foto og LiDAR-data, samt vurdering av resultater fra 14C-datering av organisk materiale. Resultatene indikerer at sporene etter menneskelig aktivitet i det arkeologiske utgravningsområdet er fra en periode mellom at Gaula gikk over studieområdet, og at skredmasser fra en (eller flere) skredhendelse(r) la seg over området.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2019.012
Page number:
22
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Forbedring av det kvartærgeologiske kartgrunnlaget i marine leirområder i Trondheimsregionen
Prosjektnr:
367800
Fylke:
TRØNDELAG