Geologi i arealplanlegging og ressursforvaltning, Gausdal kommune, Oppland fylke

Sand- og grusforekomstene i Gausdal kommune er vurdert til bruk for veg- og betongformål. Forekomstene er vurdert i tre kategorier; I, II og III etter antatt viktighet som byggeråstoffressurs. Her er materialets kvalitet samt forekomstenes arealbruk, mektighet og volum tatt med. Enkelte forekomster er inndelt i God, Middels og Dårlig egnet. 46 sand- og grusforekomster og fire fjellforekomster er registrert og vurdert. De viktigste av disse er nr. 4 Ormvollen, 5 Kvisberglia, 11 Dokkvatnet I, 15 Kolbu, 16 Forset Nord, 17 Vårsetra og 18 Granlia. Kommunen hadde i 1991 uttak på ca. 49.000 m3 sand og grus, hvorav ca. 15.000 m3 ble eksportert til Lillehammer kommune. Aktuelle områder for grunnvannsforsyning er avmerket på kart sammen med en generell beskrivelse av grunnvann i fjell og løsmasser. Interessante geologiske forekomster som viser karakteristiske løsmasseformer og enkelte bergarter i kommunen er beskrevet.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
93.056
Page number:
61
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland