Geokjemiske undersøkelser i Trondheimsfjorden.

I alt ble det tatt 34 sedimentkjerner ved undersøkelsen i Trondheimsfjorden. Analyseresultatene i sjiktene 0-2 cm, 8-10 cm og 40-45 cm ble sammenlignet. Resultatene viser at sedimentene i Trondheimsfjorden utgjør en relativt enhetlig masse. I de fleste sedimentkjernene er det, i de tre sjuktene, for- holdsvis små variasjoner i konsentrasjonen hos de fleste grunnstoffene. Mellom de forskjellige lokalitetene kan forskjellen være større på grunn av at sedimentene har forskjellig opprinnelsessted. Tungmetallene kvikksølv, Kadmium, Kobber, sink og bly viser et mer nyansert bilde. I de fleste sedimentkjernene er konsentrasjonen av disse grunnstoffene høyest i det øverste sjiktet og synker etterhvert som vi går nedover i sedimentkjernen. Det er nærliggende å betrakte variasjonene av tungmetallene som et resultat av antropogen påvirkning. Særlig ved sedimentkjernene 33, 31, 30 og 29 er konsentrasjonene i øverste sjikt så høye at vi kan snakke om en tydelig forurensning. Mangan er det grunnstoffet som viser den største anrikning i øverste sjikt. Manganets geokjemi er diskutert. Vi kan ikke utelukke at det foreligger en muighet for en naturlig anrikning av tungmetaller i øverste sjikt. Analyse av grunnstoffene ble foretatt både med XRF (røntgen- fluorescens) og med ICP (induktiv koblet plasma).

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
92.211
Page number:
54
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport