Geokjemiske bekkesedimentundersøkelser Altaelv - Lakselv.

Som et ledd i den generelle geokjemiske kartlegging av Finnmarksvidda er det reanalysert prøver innsamlet i 1970 (oppdrag 968). For å redusere prøveantallet 3861) er prøver fra samme dreneringssystem slått sammen til en analyseprøve. Prøvene er analysert med plasmaspektrometer på 29 element hvorav 24 er framstilt i symbolkart (M ca. 1:250 000). Prøvestedene, ialt 804, ble markert på kart 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet. Analyseresultatene er presentert som tabeller og EDB-tegnede kart med frekvensfordelinger redusert inn på A4-format. All data er lagret på magnetbånd og brukere kan utnytte dem etter ønske mot dekning av NGUs utgifter til EDB og reproduksjon. Resultatene viser 5 anomali-områder på Pb. Fire av områdene viser også høye konsentrasjoner på Cu, Zn og delvis Ni. Klare mønstre framkommer også for Fe, Mn og Cr. Mo-innholdet er også noe forhøyet med unntak av områdene av Altaelv og Lævnasjav'ri. Anomaliområdene er også kommentert av G. Næss, rapport 968A, Del II (Pb, Cu, An og Ni).

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
85.017
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark