Geokjemisk undersøkelse Bamble - Grimstad.

Innenfor et område på ca. 1 200 km2 i strøket Bamble - Grimstad, ble det i feltsesongen 1969 samlet inn 1 800 humusprøver, 700 bekkesedimentprøver og 60 bergartsprøver. Hovedhensikten var å lokalisere prospektivt interessante områder for nikkel-, kobolt eller kobbermineralisering. Etter analysering av prøvene på Ni, Cu, Fe, Mn kan følgende generelle konklusjon trekkes: 1. Kobolt er det element som best indikerer tilstedeværelsen av gabbro. 2. Høye kobberverdier og lave nikkelverdier indikerer i de fleste tilfeller tilstedeværelsen av hydrotermale, kobberrike grafittgneiser og andre bergarter. 3. Høye kobber- og nikkelverdier og koboltverdier indikerer oftest nikkel-magnetkis mineralisering enten i forbindelse med gabbroer eller amfibolitter. Det er skilt ut 25 husmusanaomalier og 16 bekkesedimentanomalier. Anomaliene er gruppert i 17 interesseområder. Interesseområdene er nummerert, beskrevet og kommentert i den rekkefølge de etter subjektiv bedømmelse menes å burde bli fulgt opp. Hvor lovende interesseområdene er for mulige malmfunn lar seg vanskelig kvantifisere ytterligere før videre oppfølgingsarbeider er gjort.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
885
Page number:
43
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder