Geokjemisk undersøkelse av Tyrimyra avfallsplass. Ringerike kommune.

Kjemisk analyse av prøver fra Tyrimyra avfallsplass viser at tungmetall- innholdet generelt er lavt, men kvikksølvverdiene er relativt høye med konsentrasjoner opp til 0.108%. Kvikksølvinnholdet bør kontrolleres med flere prøver i deponiet. Prøvetaking av sigevannet bør utføres for å fastslå om spredning av kvikksølv finner sted. Avrenning av tungmetaller, fosfor, svovel, nitrogen, brom og klor, fra avfallsdeponiet er liten og antagelig stabil. En større tilgang på oksygen, ved f.eks. graving i fyllmassene kan endre nedbrytningshastigheten. Sannsynligvis vil dette føre til en økning i tungmetallkonsentrasjonene i sigevannet.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
89.161
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Buskerud