Geokjemisk kartlegging ved St. Jonsfjorden, Svalbard

NGU utførte i 1986-87 en regional geokjemisk undersøkelse av Svalbard med prøvetaking av "flomsedimenter". Kartleggingen viste klare provinser med geokjemiske anomalier bl.a. på gull. Denne rapporten omhandler oppfølgingen av en slik provins med prøvetaking av ravineprøver i området rundt St. Jonsfjorden. Det undersøkte området viser flere steder med høye gullverdier. De høye verdiene på gull blir fulgt opp av høye verdier på arsen. Syv prøver i det syd-østlige hjørnet av det undersøkte området har titan-verdier over 100 ganger høyere enn bakgrunnsverdiene i området. De samme prøvene viser også høye verdier på en rekke andre element.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
90.103
Page number:
54
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport