Geokjemisk kartlegging, Sogn og Fjordane. Vedlegg I.

I 634 prøvelokaliteter, fordelt over hele Sogn og Fjordane fylke, er det samlet inn prøver av bekke-/elvevann, bekkesedimenter, bekkemose, humusprøver og morenemateriale. Prøvene er analysert i randomisert rekkefølge på inntil 40 grunnstoffer ved bruk av flere analysemetoder. Dette vedlegget omfatter 53 tekstbilag til rapporten; analysetabeller, tabeller med statistiske variable, frekvensfordelingsdiagram, tabeller med variasjonskoeffisienter, oversikt over dataenes skjevhet og kurtose, spredningsdiagram, faktor-matriser m.m. Resultatene er omtalt og tolket i selve sluttrapporten.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
86.087/A
Page number:
153
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport