Geokjemisk kartlegging, Sogn og Fjordane. Sluttrapport m 2 vedlegg.

I 634 prøvelokaliteter, fordelt over hele Sogn og Fjordane fylke, er det samlet inn prøver av bekke-/elvevann, bekkesedimenter, bekkemose, humusprøver og morenemateriale. Prøvene er analysert i randomisert rekkefølge på inntil 40 grunnstoffer ved bruk av flere analysemetoder. Rådata er presentert i tabeller og som enkeltelementkart. Transformerte og faktoriserte data er presentert som glidende gjennomsnitt på skraverte kart. Resultatene viser at de fleste grunnstoffene har klare geografiske fordelinger. Resultatene fra flere prøvetyper bekrefter hverandre og utfyller hverandre med supplerende informasjon. De geografiske fordelinger er influert av lokal berggrunn, det marine miljø eller forurensning. En vurdering av resultatene er sammenfattet i et geokjemisk tolkningskart. Det er registrert anomaliområder av interesse for den videre ressursleting. Enkelte fordelinger har miljøkjemisk interesse bl.a. i forbindelse med helseforskning, forurensingsproblematikk og landbruk. Tabeller, diagrammer og kart er samlet i to vedlegg til rapporten: VEDLEGG I : 53 tekstbilag med analysetabeller, diagrammer etc. (153 sider). VEDLEGG II: 158 kartbilag med enkeltelementkart og faktorkart (159+ 5 sider

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
86.087
Page number:
64
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport