Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. Statusrapport pr. 21.11.1986.

NGU-RAPPORT
86.214
|
Forfattere
Ottesen, Rolf Tore
|
Utgivelsesår
1986
Publikasjonstype
docid
29360
Utgivelsesår
1986
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Norges geologiske undersøkelse gjennomfører regional geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms i samarbeid med de respektive fylkeskommunene. Prøvetaking av løsmasse, bekkesedimenter og bekkevann er fullført sommeren 1986. Tilsammen er det innsamlet ca. 20 tonn materiale fra 1310 lokaliteter. Rapporten beskriver hvordan feltarbeidet ble gjennomført og gir en oversikt over kostnadene.
Fylke
NORDLAND
TROMS
Tilgjengelig
NGU-biblioteket