Geografisk fordeling av grunnstoffer i Oslo-feltet.

Fra et tidligere innsamlet bekkesedimentmateriale fra Oslofeltet er 1000 tilfeldig utvalgte prøver tatt ut og reanalysert på 29 grunnstoffer (ICP) ved NGU. Formålet har vært å skaffe et mer homogent bakgrunnsmateriale for en planlagt oppfølging på bl.a. beryllium og sjeldne jordelementer i Oslofeltet. Resultatene er presentert som geokjemiske kart, statistiske parametre, frekvensfordelingsdiagrammer og analysetabeller. Innholdet av en rekke grunnstoffer er vesentlig høyere innen Oslofeltet enn området omkring. På de geokjemiske kartene, som også har berggrunnen inntegnet, peker flere geokjemiske provinser seg ut. Beryllium, de sjeldne jordelementene (lanthan og cerium) sammen med molybden o.a., viser høye konsentrasjoner i bekkesedinmentene innenfor ekeritt-/nord- markittområder, og spesielt i tilknyttning til kardera- områder og andre ringstrukturer. Kjente forekomster ligger hovedsakelig innenfor disse store anomali-områdene. Flere av de anomale grunnstoffene kan i enkelte sammenhenger virke miljø- skadelige dersom de tilføres i for store mengder. Dette bør en være oppmerksom på dersom sur nedbør i økende grad skulle løse ut grunnstoffene fra løs- masser og berggrunn.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
89.157
Page number:
62
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport