Geofysiske undersøkelser på Reinøy, Porsanger kommune, Finnmark.

Det er utført målinger med georadar og refraksjonsseismikk over to doliner på Reinøy. Dolinene har oppstått ved kjemisk forvitring av dolomitt og kan ha en alder på 3-12 mill. år. Området har vært lite utsatt for glasial ero- sjon, og det antas at løsmasser som er avsatt i dolinene i stor grad er bevart og kan avdekke tilnærmet kontinuerlig kvartærgeologiske hendelser over meget lang tid. Dolinen i området N inneholder sedimenter med en maksimal mektighet på minst 15 m. I område S kan en ikke fastslå sedimentmektighet på bakgrunn av de utførte målinger. Undersøkelsene har ikke gitt svar på hvilke sediment- typer som opptrer, verken i område N eller S. Dette kan kun avdekkes ved bor- inger. I område S er fjellveggene rundt dolinen brattere enn i område N, og kan fortsette bratt ned under sedimentene. Dyp til fjell sentralt i dolinen kan derfor være større enn i område N. Den sørlige dolinen ligger over M6 og kan være beskyttet mot marin utvasking. Det anbefales derfor boringer i den sørlige dolin.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
91.275
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark