Geofysiske undersøkelser Hovedmalmen Fortsettelse Vest, Løkken

De bergmessige undersøkelser som etter hvert ble intensivert førte i 1956-57 til at det ved diamantboring fra gruben ble påvist en forholdsvis mektig malm- sone i 650 meter dyp vest for Hovedmalmen. Etter at vestmalmen nå var til- gjengelig for direkte strømtilførsel, åpnet det seg muligheter for nøyere geofysisk kartlegging. Ved foreliggende undersløkelse ble det utført vanlige Turammålinger. Kabel ble lagt ut langs linje 1 200 N (ca. 1 200 meter nord for malmsonen) og østre elektrode satt ned i Dragset Grube ca. 5 600 meter vest for østre jordingspunkt. Det ble målt 1 500 meter lange profiler syd for kabel i området 500 V - 2 100 V. Profil 500 V ligger ca. 200 meter vest for jordingspunktet i malmsonen. Det ble observert anomalier på malmsonen på alle profiler vestover til 1 600V, dvs. til henimot Orkla. Anomaliene svekkes etter hvert som dypet ned til lederen synes å tilta. Det understrekes at anvisningene med hensyn på lederens beliggenhet er omtrentlige. Sikrere anvisninger vil trolig kunne gjøres når de planlagte målinger ut fra kabel utlagt på lederens sydside er foretatt.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
235 B
Page number:
2
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport