Geofysiske- og geologiske undersøkelser i området Grønnsjøen - Nordre Holsjø, Eidsvoll, Akershus

Rapporten beskriver resultatene og geologiske og geofysiske undersøkelser i området Grønnsjøen-Nordre Holsjø, Eidsvoll. Hensikten med undersøkelsen var å påvise eventuelle nye gullholdige sulfidmineraliseringer i området. IP-gradientmålingene har resultert i defineringen av et relativt lite antall av svake til meget svake anomalier (3-6 5 IP-effekt) som sjelden har en ut- strekning på mer enn 50 m. Pol/polmålinger over noen utvalgte anomalier ga ingen tolkbare resultater når det gjelder de sulfidmineraliserte soners for- løp mot dypet. Dette skyldes sonenes små mektigheter og/eller lave sulfid- innhold. De påviste anomalier er sannsynligvis forårsaket av sulfidminerali- seringer langs skjærsoner i amfibolitter og øyegneiser og langs kvartsganger. Et av anomaliområdene er dessuten sammenfallende med en klorittbreksje. Tre anomaliområder anbefales for videre oppfølging med røsking, prøvetaking og kjerneboring.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
91.252
Page number:
19
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Akershus