Geofysiske målinger ved kartlegging av løsmasser for uttak av salt grunnvann ved Korgen, Hemnes kommune, Nordland

Georadar og refraksjonsseismiske målinger er utført i Korgen, Hemnes kommune, Nordland. Målinger ble utført ved 8 lokaliteter for å vurdere mulighetene for uttak av salt grunnvann til bruk i eventuelt framtidig fiskeoppdrettsanlegg på land. Målingene er utført som en del av et samarbeidsprosjekt mellom NGU og Universitetet i Bergen (UiB). Gunstige områder for uttak av salt grunnvann er det i områder med grovkornige avsetninger, lav hydraulisk gradient og meget begrenset penetrasjonsdyp på georadaropptakene. Ved følgende lokaliteter indikerer de geofysiske målingene at disse betingelsene delvis er oppfylt: Røssåauren, Aspneset, Sæterskarneset, Kleivneset og Sjøsletta. I ettertid er det utført boringer ved tre av de angitte lokaliteter. Ved følgende lokaliteter er det antatt ugunstige forhold for uttak av salt grunnvann; Tømmerneset, Rydså og Valla. Nordøstlige del av tømmerneset er imidlertid ikke undersøkt.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
96.089
Page number:
22
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland