Geofysiske målinger ved Falkmoenget og Stormoen, Elsfjord, Nordland.

De geofysiske målingene er utført i tilknytning til kvartærgeologisk kart- legging innenfor kartblad 1927 III Elsfjord. Hensikten var å kartlegge materialtyper, stratigrafi, grunnvannsforhold og dyptil fjell. Refraksjonsseismikk og vertikale elektriske sonderinger ved Falkmoenget viser at tørre sand- og grusavsetninger ligger over finkornige sediment. Disse finkornige sedimentene styrer trolig grunnvannsnivået i området. I partier ligger grunnvannsnivået langt under elvenivået, trolig pga. tette masser i elvebunnen. En anser det som sannsynlig at de grove sedimentene er rester av et postglasialt fluvialt delta. Ved Stormoen viser målingene at en har en begrenset mektighet av grovkornet materiale over finkornige sediment. Lengst sør på Stormoen er det indikasjoner på at det kan være noe større mektigheter av grovkorna masser under grunnvannsnivå. I dette området kan det derfor være muligheter for grunnvannsuttak. Flere steder er det observert soner med lave seismiske fjellhastigheter. Disse sonene som trolig indikerer oppsprukket/oppknust fjell, kan være aktuelle i forbindelse med grunnvannsuttak.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
89.077
Page number:
19
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland