Geofysiske målinger på Slettmoen i Modum kommune, Buskerud.

I et samarbeid mellom Geofysisk avdeling og Løsmasseavdelingen ved NGU er det utført 20 vertikale elektriske sonderinger og ca. 12 km elektromagnetisk profilering over israndavsetningen på Slettmoen. Hensikten med dette var å kartlegge elektriske motstandsforhold som avspeiler kornstørrelse i de ulike deler av avsetningen. Det er tidligere utført refraksjonsseismiske målinger og noen sonderboringer. Målingene har gitt et godt bilde av motstandsforholdene i avsetningen, både lateralt og vertikalt. Et generelt trekk er at en i de vestlige og nordlige deler har store mektigheter (20-50 meter) av grovt materiale over grunn- vannsspeil, men noe mer finstoffholdig mot øst. I den vannmettede sonen indikeres store mektigheter sand (grus) mot nordvest. I avsetningens sentrale deler indikeres siltholdige materialer nærmest fjelloverflaten, og mektig- heten av denne pakken er økende mot sørøst. Dette viser at en har hatt skiftende sedimentasjonsmiljø over forholdsvis korte avstander, alt etter lokaliseringen av de store smeltevannselvene for forvaltning av både sand- og grusressursene og grunnvannsressursene i området.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
89.024
Page number:
26
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Buskerud