Geofysiske målinger på Mannen i Rauma kommune, Møre og Romsdal

På oppdrag fra Åknes/Tafjord beredskapssenter har NGU utført 2D resistivitetsmålinger langs ett 800 m langt profil på det ustabile fjellpartiet Mannen i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Hensikten med dette var å få fram informasjon om strukturgeologien og fjellkvaliteten på det ustabile fjellpartiet. Resistivitetsmålinger på Mannen har avdekt til dels ekstremt høy resistivitet dagnært, høy resistivitet mot dypet og ellers soner med moderat resistivitet. Inversjon av måledata med forskjellig inversjonsmetoder og –parametre viser uvanlig store variasjoner. Tolkningen av resistivitetsdata er ikke entydig. Ekstremt høy resistivitet kan skyldes meget god drenering av fjellet, men en kan heller ikke se bort fra permafrost. Boringene, logging og senere instrumentering viser at sprekkene i fjell ved borepunktene ikke er fylt med vann. Soner med moderat resistivitet kan være vannmettet fjell i et drenert miljø. For å kunne gi mer entydige tolkninger burde en gjort forsøk på å måle temperaturen i fjellet og prøvetatt grunnvannet for analyse av elektrisk ledningsevne dersom det er mulig.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2012.024
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Strukturgeologi og geofysikk av Mannen ustabile fjellområde, Romsdal
Prosjektnr:
336700