Geofysiske målinger over deponiområde nord for Frøylandsvatnet i Klepp kommune.

I samarbeid med Geologisk institutt ved Universitetet i Bergen har NGU uført geofysiske målinger over deponier lokalisert i området mellom aktivt industriområde for Kverneland Klepp AS og sørover mot Frøylandsvatnet. Målingene er et ledd i oppfølgende undersøkelser av tidligere kartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn i Rogaland. Målingene har påvist ett stort område i øst og ett betydelig mindre område i vest hvor det er sterke indikasjoner på deponi/forurenset grunn. I ett lite område i mellom er det bare svak indikasjon på forurenset grunn. Langs Frøylandsvatnet sønnafor er det svak indikasjon på mulig forurensning i grunnen ett østlig område like sør-sørøst for det store deponiet, og ett område i vest, men det er her mer usikkert om mulig forurensning i grunnen direkte kan knyttes til det vestlige deponiområdet. I øst nær vatnet er fjelloverflaten anslått til å ligge 2.5 m dypt og i vest 10-13 m dypt. De geofysiske målingene kan ikke fastslå hva som er deponert og hvilken grad deponiene utgjør noen miljøbelastning. Tilførsel av uønskede stoffer til Frøylandsvatnet regnes å utgjøre den største miljøfaren. For å komme videre med dette vil det være nødvendig med oppfølgende boringer med nedsetting av rør for opphenting av grunnvannsprøver og samtidig prøvetaking av bekkeavrenningen fra området.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
99.012
Page number:
23
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Rogaland