Geofysiske målinger for løsmassekartlegging ved Rødde i Melhus kommune, Sør-Trøndelag

I forbindelse med et samarbeidsprosjekt mellom NGU og SINTEF (RiG) er det utført geofysiske målinger ved Rødde i Melhus kommune i Sør-Trøndelag. Hensikten med målingene var å videre undersøke 2D resistivitetsmetodens egnethet til karakterisering av leire, samt til å redusere/modifisere kvikkleire fare/risikosoner. Rapporten dokumenterer datainnsamlingen, presenterer data og gir en vurdering av disse. Måledata viser i store trekk at det under ett tørrskorpelag kan det være et betydelig innslag av kvikkleire i dette området. Det er også indikasjoner på stabil marin leire. Dette er mest market i vest på profilene 3, 6 og 7, men indikeres også på deler av profil 1 og 2. I øst på profilene 1, 4 og 5 er det indikert morene/fjell på dypet (80 - 120 meter). Tolkningen av de geofysiske data baserer seg i det vesentlige på erfaring fra tilsvarende målinger i Buvika ved Trondheim. For å få verifisere de tolkninger som her er gjort anbefales boring, og det vil også være nyttig med noe refraksjonsseismikk for å kontrollere dyp til fjell.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2008.084
Page number:
18 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Resistivitetsundersøkelser i marine avsetninger - REMA
Prosjektnr:
323800