Geofysiske målinger for løsmassekartlegging i Rissa, Sør-Trøndelag

Det er utført 2D resistivitetsmålinger i 8 profiler ved Rissa i Sør-Trøndelag som en del av metodeutviklingsprosjektet REMA (Resistivitetsmålinger i marine avsetninger). Prosjektet har som formål å teste anvendeligheten av metoden til å kartlegge kvikkleireforekomster. Lokaliteten ble valgt fordi Rissa har kjente utfordringer knyttet til kvikkleire. I området er det også planlagt ny veg (Fv. 717 Sund-Bradden), og det er derfor utført en rekke sonderboringer og prøvetakinger som vil kunne benyttes for sammenligning med resistivitetsdata. Rapporten beskriver resistivitetsmetoden, presenterer innsamlede data og gir en kort vurdering av disse. Måledata viser at det i den nordlige delen av området (P1-P5, nær Rein kirke) er relativt kompliserte geologiske forhold med undulerende fjelloverflate, utvasket leire med lommer av saltholdig leire, og stedvis topplag av sand og grus. I den sørlige delen (P6-P8, nær gården Åsan) er forholdene mer homogene, med utvasket leire i toppen og nær åsen i sør. I tillegg finnes et utholdende lag av saltholdig leire i disse profilene. For å få verifisere de tolkninger som her er gjort bør profilene sammenlignes med tilgjengelig boredata, og det vil også være nyttig med refraksjonsseismikk for å finne forløpet til fjelloverflaten i området under profilene P1-P5.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2010.045
Page number:
26 + vedle
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Resistivitetsundersøkelser i marine avsetninger - REMA
Prosjektnr:
323800