Geofysiske målinger i forbindelse med infiltrasjon av avløpsvann i Inderøy kommune

Formålet med undersøkelsene var å kartlegge løssmasser egnet for infiltrasjon av avløpsvann. Kartleggingen inngår i prosjektet: Inderøy - Modellkommune for aavløpssanering i spredt bebyggelse, som er et samarbeidsprosjekt mellom Jordforsk, NGU, Landbrukskontoret i Inderøy og Inderøy kommune. Georadar ble benyttet som den eneste geofysiske metoden. I alt ble det målt 27 georadar- profiler fordelt på 16 lokaliteter. Tolkningene indikerer at mektighet av mulig egnet materiale er mindre enn 2 m langs 6 av profilene, mens det langs de øvrige profilene er funnet begrensede områder med mektigheter på 2,5-3,0 m eller mer. Disse områdene utgjør vel 1,5 km av en samlet profillengde på vel 5,4 km. Georadarmålinger har vist seg velegnet til å avgrense områder hvor det vil være aktuelt med oppfølgende vurdering av infiltrasjonsmulighetene. Det er imidler- tid stor forskjell fra lokalitet til lokalitet når det gjelder usikkerhet i tolkningene. Alternative tolkninger for en del profiler vil gjennomgående med- føre mindre mektighet av mulig egnede løsmasser enn angitt.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
92.296
Page number:
34
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport