Geofysiske målinger i forbindelse med hydrogeologiske undersøkelser på Selsmyra, Sel kommune, Oppland

Som en del av et kartleggingsprosjekt på grunnvann i løsmasser ble det utført seismiske målinger, georadarmålinger og elektriske målinger på Selsmyra, Sel kommune, Oppland. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge grunn og dyp stratigrafi i løsmassene for å vurdere muligheter for uttak av grunnvann. Tolkning av det refraksjonsseismiske profilet indikerer at dyp til fjell er større enn 200 m sentralt over Selsmyra. Flere refleksjoner kunne også sees på de refraksjonsseismiske opptak. De fleste av disse er reflektert fra laggrenser i løsmassene og indikerer i avsetningsforhold mot dypet. To refleksjonsseismiske profiler viser at det nedover i løsmassene opptrer materiale med svak reflektivitet og horisontale reflektorer i veksling med materiale med kraftig reflektivitet, stedvis med skrå lagdeling. Dette kan indikere veksling mellom sekvenser av finkornige (glasilakustrine?) og grov- kornige (glasifluviale?) avsetninger. En vertikal elektrisk sondering målt samme sted indikerer en oppgrovningssekvens fra 40 m dyp og opp, og med finkornige avsetninger under (silt/leir). Georadaropptakene indikerer grove avsetninger (sand/grus) ned mot 20-25 m dyp sentralt i måleområdet. Det er trolig innslag av mer finkornig materiale både mot sør, sørøst og vest. Mulighetene for grunnvannsuttak fra overflatenære avsetninger (de øvre 20-25m) på nordvestlige del av Selsmyra synes å være best sentralt i området for georadarmålingene. Refleksjonsseismikken indikerer at grove avsetninger, som kan være egnet for grunnvannsuttak, kan opptre i dypereliggende lag, men sentralt i løsmassebassenget nås disse først på 90-100 m dyp.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
96.031
Page number:
28
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland