Geofysiske løsmasseundersøkelser øst for Helgeroa i Brunlanes.

De geofysiske undersøkelsene er utført i forbindelse med kvartærgeologisk kartlegging innenfor kartblad 1712 I Landesund (M 1:50 000). Foruten 5 refraksjonsseismiske profiler med samlet lengde 1,66 km omfatter målingene 3 km elektromagnetisk profilering og vel 0,8 km kombinert elektrisk profilering/sondering. Langs et 1 km langt seismikk-profil på tvers av ra-avsetningene stikker det opp en fjellrygg under nordlige halvdel med ca. 15 m løsmasseoverdekke over ryggtoppen. Nordafor er løsmassemektigheten vel 40 m, mens den sønnafor varierer i området 45-60 m. Under et 1-5 m tyke overflatelag som vesentlig består av strandvasket sand/grus, ligger det morenedominert materiale. Samtolkning av de anvendte metoder i området sør for raet indikerer stort sett marine finkornige sedimenter (leire) med tykkelse mindre enn 25 m. Et strand- vasket overflatelag av variabel tykkelse har høyere elektrisk motstand enn underliggende materiale. Ved to lokaliteter er det indikert ryggformer med høyere resistivitet enn omgivende marine sedimenter. Ryggene kan være deler v en israndavsetning avsatt før ra-morenene nordafor.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
91.107
Page number:
30
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Vestfold