Geofysiske grunnvannsundersøkelser i Dirdal, Gjesdal kommune.

Geofysiske undersøkelser er utført som et oppdrag for Norsk Bioakva A/S. Formålet med undersøkelsene var å finne egnete områder for uttak av ferskt grunnvann fra løsmasser til fiskeoppdrettsanlegg. De geofysiske metoder som har vært anvendt er georadar, refleksjonsseismikk, kombinert elektrisk profilering/sondering og vertikal elektrisk sondering. Georadarmålinger ga mest informasjon, og resultater fra disse målingene er i størst grad benyttet som grunnlag for utvalg av områder som er aktuelle ved boringer. Det er valgt ut 4 slike områder i prioritert rekkefølge. Innenfor disse områdene opptrer grovkornig materiale til et dyp på over 30 m. Ved valg av områdene er det også tatt hensyn til eventuelle problemer med saltvanns- inntrengning fra fjorden. For å oppnå god naturlig filtrering av grunnvannet er områdene plassert et stykke unna elva Dirdalsåna. Det er også tatt praktiske hensyn ved at områdene ligger nær fiskeoppdrettsanlegget, og at grunnvannsspeilet ligger grunt i områdene. Dersom vanngiverevnen er for lav i avsetningene innenfor avmerket område, kan ny prøvebrønn plasseres nærmere elva.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
91.198
Page number:
35
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Rogaland