Geofysiske grunnundersøkelser av avfallsfyllinger på Bardufoss Flystasjon, Målselv kommune, Troms

På oppdrag fra Forsavarets Bygningstjeneste (FBT), Nord-Norge, har NGU utført geofysiske målinger over 7 deponier ved Bardufoss flystasjon, Målselv kommune, Troms. Metodene som ble benyttet var magnetometri (5340 m) og georadar (2300m) Formålet med undersøkelsen var å kartlegge utbredelse av deponert materiale. Magnetometri ble benyttet for å forsøke å påvise nedgravd, jernholdig materiale men formålet med georadarmålingene først og fremst var å påvise plassering av deponier og dyp til bunnen av disse. Det har stort sett vært mulig å kartlegge omriss av antatte deponier, og i enkelte tilfeller har en også kunnet påvise bunnen av deponiene. Selv om angivelsen av deponienes bunn kan være noe usikker har en anslått et volum, men dette må sees på som et usikkert estimat.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
97.110
Page number:
23
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Troms