Geofysisk undersøkelse, Sara Grube - Harsjøen.

Ved undersøkelsene i Lossius Grubefelt i 1942 (GM Rapport nr. 32) ble det foretatt orienterende målinger i området ved Sara Grube 800 meter øst for Lossius Grube. Det ble observert indikasjoner på ledende soner som fortsetter mot øst og ut av feltet som ble målt den gang. Oppgaven var nå å foreta en nøyere kartlegging av disse soner og deres forløp videre mot øst. Det ble ut- ført el.magn. målinger (Turam) dels ved induktiv dels ved konduktiv strømtil- førsel til grunnen. Det ble målt et område på ca. 4 km2. Målingene viser at ledende soner strekker seg fra Sara Grube gjennom hele det undersøkte felt (3 500 meter) inntil dets avslutning mot øst, der en sterkt ledende sone fortsetter videre inn under Heksemtjern. Sonene har vekslende ledningsevne og sammenheng. Målingene tyder på at fallvinkelen varierer betydelig langs strøket (15-20 grader til 50-70 grader). Innen en del av feltet ble det også utført magnetiske målinger. Disse ble anlagt i tilknytning til magn.målinger i Lossiusfeltet (1942) der kontakten Serpentin-Skifer ble forsøkt kartlagt geofysisk. Ved magnetiske målinger ønsket man å fastlegge kontaktens forløp videre mot øst. Dette lyktes ganske godt.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
36
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport