Geofysisk undersøkelse Mosbergvik.

NGU utførte i 1960-61 diverse undersøkelser på Mosbergvik bly- og sinkfore- komst. Undersøkelsene ble ledet av Fr. Chr. Wolff. I 1960 ble det hoved- sakelig foretatt røsking og prøvetaking, mens det i 1961 ble foretatt geo- fysiske målinger, geologisk kartlegging og diamantboringer. Resultatene av undersøkelsene foreligger i to rapporter datert 3. januar 1961 og 1. februar 1962. Resultatene av de geofysiske målingene ble fremlagt umiddelbart etter målingenes avslutning i form av et notat datert 4. juli 1961 bilagt en fore- løpig kartskisse. Nærværende rapport inneholder en mer utførlig fremstilling av målingene og resultatene. Det foreløpige notat er vedheftet rapporten. Det ble utført el.magn. målinger supplert med Selvpotensialmålinger og mag- netiske målinger. Målefeltet er 0,6 km2 stort. Ved de el.magn. målingene framkom ingen indikasjoner på bly-sinkmalmene. Derimot ble det observert sterke indikasjoner på en ledende plate beliggende under malmsonen. Platen går i dagen mot vest og faller svakt i østlig eller sydøstlig retning. Den geologiske kartlegging viser at indikasjonene skyldes en kullstoffrik kalk- sten under dolomitten. SP-målingene bekreftet de el.magn. målingene. Ved Sp- målingene framkom også visse reaksjoner på malmsonen. Magnetiske anomalier ble kun observert i feltets nordøstre hjørne hvor det opptrer glimmerskifer.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
317
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Troms