Geofysisk undersøkelse Gæssemaras syd, Mielgasjavrre.

I Gæssemaras, nord for Cabardasjokka ved Soattefielbma, er det tidligere utført Turam- og SP.målinger (NGU Rapport nr. 244C).Senere er det foretatt diverse andre undersøkelser som geologi, blokkleting, magnetiske målinger og diamantboringer (kfr. rapportene 254B, 276B, 314C). I området ved Mielgasjavrre, 5 km syd for Soattefielbma, er det tidligere utført blokkleting, magnetiske målinger og diamantboringer (NGU Rapport 314 B og D). De nye undersøkelsene i Gæssemaras omfattet Turam- og magnetiske målinger. Ved Mielgasjavrre ble det utført magnetiske målinger på det islagte vannet. I Gæssemaras ble det påvist en rekke lange og tildels meget sterkt ledende soner som kan ha forskjellig fallretning. (foldete strukturer) Det er utført modell- målinger som støtte for tolkningen av målingene i marken. Ved de magnetiske målingene i Gæssemaras ble det påvist 2-3 lange anomalidrag. nAnomaliene (maks 2 000- 3 000 gamma) korresponderer ikke med de indikerte ledende soner. De magnetiske målingene på isen av Mielgasjavrre bidro til et sikrere ano- malibilde i området.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
503 A
Page number:
20
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark