Geofysisk undersøkelse Flatli - Seterdal Plurdalen.

I det undersøkte område, som er ca. 1,5 km2 stort, ligger mange gamle skjerp. I et skjerp 500 meter vest for Seterdal er det avdekket bly-sinkmalm med svovelkis i kalksten. Malmen er av Bleikvasslitypen. Feltet er kartlagt geologisk av Cand.mag. Bjarne Lindgård. Det ble utført el. magn. målinger (Turam) og selvpotensialmålinger (SP). Målingene hadde som formål å klarlegge om det i området finnes malmforekomster av økonomisk interesse. Den nevnte blysinkforekomst skulle vies særlig oppmerksomhet. Ved målingene ble det påvist flere ledende soner av vekslende utstrekning. De aller fleste faller langs et skarn-kalkdrag. Over bly-sinkskjerpet vest for Seterdal framkom ingen anomalier. Dette tyder på at forekomsten er liten. Den spesifikke ledningsevne av malmen som er avdekket i skjerpet er forholdsvis høy.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
383
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland